နိုင်ငံသားစိန့်လူစီယာဥပဒေပြဌာန်းခြင်း

နိုင်ငံသားစိန့်လူစီယာဥပဒေပြဌာန်းခြင်း

စိန့်လူစီယာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အက်ဥပဒေအမှတ် ၁၄၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအက်ဥပဒေ ၂၀၁၅ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ အက်ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစိန့်လူစီယာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်အောက်ပါတို့ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စိန့်လူစီယာနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအတွက်အရည်အချင်းရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု ..